Grantová politika

Správní radou Nadačního fondu Porozumění budou projednávány všechny řádně vyplněné žádosti o nadační příspěvek, obsahující všechny požadované náležitosti a předepsané přílohy. 

Nadační fond Porozumění přispívá organizacím, ne jednotlivým žadatelům.

Tyto žádosti o grant budou zkontrolovány po obsahové i formální stránce a v případě, že bude žádost neúplná, bude žadatel vyzván k jejímu doplnění. Své požadavky můžete uvést do níže uvdeného formuláře vypracovaného pro tyto účely a ten nám zaslat prostřednictvím emailu, faxu či poštou. Nadační fond Porozumění odpoví na každou takto podanou žádost a zaregisturuje ji do databáze žadatelů. Neváhejte se na nás obrátit s Vašimi žádostmi a my se budeme snažit Vám maximálně vyjít vstříc.

Žádost o příspěvek pro právnické osoby:

Žádosti, prosím, zasílejte v elektronické podobě nebo poštou.
Po přijetí žádosti si od Vás vyžádáme tyto doklady: vyplněná žádost s originál podpisem (zaslána poštou), kopie o registraci IČ, stanovy, základní projekt a časový harmonogram projektu, podrobný rozpočet projektu či prací, kopie smlouvy účtu s bankou. V případě nedostatku místa ve formuláři, použijte další prázdné papíry. 


Všechny došlé žádosti vyhodnocuje správní rada, která maximálně do tří měsíců po jejich obdržení informuje všechny žadatele o svém rozhodnutí. Nadační fond Porozumění přispívá pouze organizacím a právnickým osobám nikoliv jednotlivcům.


GRANTOVÁ PRAVIDLA

1. Úvodní ustanovení

1. Nadační fond poskytuje nadační příspěvky v souladu s obecně prospěšným účelem, k němuž byl zřízen a to zejména k zajištění hmotné i nehmotné pomoci při podpoře iniciativ a aktivit přispívajících k vytváření, ochraně a rozvoji duchovních hodnot, ochraně lidských práv a sociálních hodnot, ochraně životního prostředí a kulturních památek, rozvoji vědy, vzdělání, tělovýchovy, kultury, zdraví a sportu.

2. Nadační příspěvky mohou být poskytovány pouze právnickým osobám, kterým zákon přiznává postavení právnické osoby a které realizující účel, k němuž se nadační příspěvek poskytuje. 

3. Nadační fond poskytuje nadační příspěvky na základě žádosti žadatele, který ji předloží formou vyplněného formuláře k tomu určeného, jenž je ke stažení níže na této webové stránkce.  Nadační fond poskytuje finanční příspěvky žádajícím organizacím, ne jednotlivcům.2. Žádost o nadační příspěvek

1. Žadatel o nadační příspěvek (dále jen „žadatel“) zašle zcela vyplněný Formulář pro fyzické/právnické osoby o nadační příspěvek (dále jen „Žádost“) prostřednictvím elektronického formuláře a/nebo v listinné podobě. Zaslaná Žádost musí být podepsána osobou/osobami k tomu oprávněnými. 

2. Správní rada je oprávněna vyžádat si další podklady potřebné pro posouzení oprávněnosti žádosti o nadační příspěvek. 


3. Posouzení Žádosti

1. Žádosti neodpovídající účelu nadačního fondu uvedenému ve statutu nebo vyhlášeným grantovým tématům ředitel nadačního fondu vyřadí a informuje o tom na nejbližším zasedání správní radu.

2. Ředitel nadačního fondu všechny Žádosti, které odpovídají obecně prospěšným cílům nadačního fondu dle jejího statutu, předloží k posouzení správní radě.


4. Schvalování nadačních příspěvků

1. O udělení nadačních příspěvků rozhoduje správní rada nadačního fondu na základě posouzení Žádostí žadatelů.

2. Správní rada s konečnou platností rozhodne o udělení nadačního příspěvku s přesnou specifikací výše nadačního příspěvku a určením účelu jeho použití nebo o jeho zamítnutí. 

3. Správní rada nadačního fondu je oprávněna požadovaný nadační příspěvek snížit .V takovém případě musí žadatel před uzavřením smlouvy o nadačním příspěvku předložit nadačnímu fondu čestné prohlášení o dofinancování projektu nebo Dodatek k žádosti o nadační příspěvek ( dále jen „dodatek k žádosti“), který obsahuje zejména upravený projekt a rozpočet, z nichž je průkazné, že žadatel zajistil z jiných zdrojů dofinancování té části projektu, která nebude pokryta z nadačního příspěvku, nebo že za nižší nadační příspěvek zrealizuje ucelenou část projektu. Čestné prohlášení nebo dodatek k žádosti je žadatel povinen předložit do 30 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy nadačního fondu. V případě nepředložení výše uvedeného čestného prohlášení nebo dodatku k žádosti nadačního fondu smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku neuzavře. 

4. Je-li žadatelem, jemuž je udělen nadační příspěvek, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je obec nebo kraj, je povinna před podpisem smlouvy o nadačním příspěvku doložit souhlas jejího zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku nebo doložit, že je oprávněna přijmout nadační příspěvek bez souhlasu zřizovatele. Nedoloží-li uvedené listiny ve lhůtě stanovené nadačním fondem, nebude smlouva o nadačním příspěvku uzavřena.

5. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. 

6. Rozhodnutí správní rady je konečné a nelze se proti němu odvolat. 

7. Rozhodnutí správní rady o udělení nadačního příspěvku realizuje ředitel nadačního fondu nebo předseda správní rady, kteří maximálně do tří měsíců po obdržení žádosti, informují o rozhodnutí komise i žadatele.

8. Žadatele, jehož žádost byla vyřazena nebo nebyla schválena, informuje nadační fond písemně nejpozději do 90 dnů po té, co správní rada žádost zamítla nebo vzala na vědomí její vyřazení. Další podrobnosti se žadateli nesdělují. 

9. Podklady poskytnuté spolu se žádostmi o nadační příspěvek se žadatelům nevracejí. 


5 Smlouva o nadačním příspěvku

1. O poskytnutí nadačního příspěvku uzavírá nadační fond s příjemcem nadačního příspěvku darovací smlouvu. 

2. V darovací smlouvě musí být uvedeno: 

a) název projektu nebo jeho části
b) uvedení výše poskytnutého daru
c) účel, k němuž je nadační příspěvek poskytován
d) výše nadačního příspěvku a způsob jeho čerpání
e) způsob poskytnutí daru
f) povinnost žadatele užití nadačního příspěvku stanoveným způsobem 

3. Pokud žadatel smlouvu o nadačním příspěvku nepodepíše do 60 kalendářních dnů od jejího doručení nadačním fondem nebo ji odmítne podepsat, pozbývá návrh smlouvy platnosti a správní rada je oprávněna poskytnout nepoužité finanční prostředky jinému žadateli o nadační příspěvek.


6. Kontrola použití a evidence nadačního příspěvku

1. Nadační fond je oprávněna provádět průběžnou kontrolu použití nadačního příspěvku. Žadatel je povinen umožnit nadačnímu fondu přezkoumat užití nadačního příspěvku nahlédnutím do příslušné dokumentace žadatele, nebo na základě požádání prokázat nadačnímu fondu, k jakému účelu byl nadační příspěvek použit

2. Pokud jednání žadatele nebude odpovídat těmto grantovým pravidlům, je povinen nadační příspěvek nebo jeho část nadačnímu fondu vrátit, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů, ode dne doručení písemné výzvy nadačního fondu. Žadatel je povinen vrátit nadační příspěvek nebo jeho část, rovněž nebude-li použit v souladu s účelem, k němuž byl poskytnut nebo nedoloží-li vyúčtování užití nadačního příspěvku nebo jeho části nebo odmítne-li užití nadačního příspěvku nebo jeho části průkazně doložit nebo neumožní-li nadaci přezkoumání užití nadačního příspěvku nebo jeho části nebo použije-li nadační příspěvek na úhradu nákladů projektu nebo jeho části vzniklých před podáním Žádosti.

3. Nadační fond vede evidenci žádostí na poskytnutí nadačních příspěvků. 

4. Poskytnuté nadační příspěvky vede nadační fond ve své účetní evidenci.


7. Závěrečná ustanovení

1. Změnu těchto grantových pravidel schvaluje správní rada nadačního fondu.

ZDE JE KE STAŽENÍ FORMULÁŘ PRO VAŠÍ ŽÁDOST: