Statut NF

STATUT Nadačního fondu POROZUMĚNÍ

Ve znění Dodatku č.1/2012 z 01.01.2012

Část I.

Základní ustanovení


Článek 1
Název Nadačního fondu

1.1. Název Nadačního fondu je Nadační fond POROZUMĚNÍ (dále jen „Nadační fond“).

Článek 2
Sídlo Nadačního fondu

2.1. Sídlo Nadačního fondu je Za Školou 137, Praha 9, PSČ: 198 00

Článek 3
Právní poměry Nadačního fondu

3.1. Nadační fond vznikl dnem zápisu Nadačního fondu do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, v oddílu N, vložce číslo 617, dne 29.01.2007. Identifikační číslo Nadačního fondu je 27651134

3.2. Zřizovateli Nadačního fondu jsou: 1.Pavel Mašek, Za Školou 137, Praha 9, PSČ: 198 00 (dále jen „Zřizovatel č. 1“) 

3.3. Nadační fond je právnickou osobou s působností na celém území České republiky.

3.4. Nadační fond je zřízen na dobu neurčitou. 

3.5. Právní poměry Nadačního fondu se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, zakládací listinou Nadačního fondu a tímto statutem. 

Článek 4
Účel a předmět činnosti Nadačního fondu

4.1. Účelem Nadačního fondu je shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné i nehmotné pomoci při podpoře iniciativ a aktivit přispívajících k vytváření, ochraně a rozvoji duchovních hodnot, ochraně lidských práv a sociálních hodnot, ochraně životního prostředí a kulturních památek, rozvoji vědy, vzdělání, tělovýchovy, kultury, zdraví a sportu.


Část II.

Majetek Nadačního fondu


Článek 5
Majetek Nadačního fondu

5.1. Majetek Nadačního fondu tvoří vklady Zřizovatelů, nadační dary a jakékoliv další majetkové hodnoty ve vlastnictví Nadačního fondu. Majetek Nadačního fondu smí Nadační fond používat výhradně k dosažení účelu, pro který byl zřízen, a k zajištění správy Nadačního fondu. 

5.2. Hodnota majetku Nadačního fondu činí 1000,- Kč (slovy:jeden tisíc korun českých). 

5.3. Při zřízení Nadačního fondu vložili Zřizovatelé do Nadačního fondu peněžitý vklad v celkové výši 1000,- Kč (slovy: tisíc korun českých). Zřizovatelé vložili peněžité vklady následovně: 
1. Zřizovatel č. 1 vložil do Nadačního fondu 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Vklad zřizovatele byl vklad peněžitý. Vklad Zřizovatele č. 1 byl splacen do vzniku Nadačního fondu. 

5.4. Majetkový vklad Nadačního fondu je uložen na běžném účtu Nadačního fondu. 

5.5. Do vzniku Nadačního fondu byl správou pověřen Zřizovatel č. 1 Nadačního fondu. 

Článek 6
Správa majetku Nadačního fondu a hospodaření s majetkem Nadačního fondu

6.1. Majetek Nadačního fondu spravuje správní rada Nadačního fondu v souladu s platnými právními předpisy. 

6.2. Hospodaření s prostředky Nadačního fondu vede a eviduje na základních účelových účtech osoba k tomu zmocněná správní radou Nadačního fondu. 

6.3. Nadační fond vede účetnictví v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Náklady související se správou Nadačního fondu budou vedeny odděleně od nadačních prostředků Nadačního fondu určených na plnění cílů Nadačního fondu. 

6.4. Celkové roční náklady Nadačního fondu související se správou Nadačního fondu nesmí převýšit 
30% (třicet procent) hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků.

6.5. Nadační fond nesmí podnikat vlastním jménem ani se podílet na podnikání jiných osob nad rámec zákonné úpravy. 

6.6. Výroční zpráva Nadačního fondu musí být vypracována nejpozději do 6 měsíců po skončení uplynulého kalendářního roku. Přílohu výroční zprávy tvoří roční účetní závěrka Nadačního fondu. Roční účetní závěrka musí být ověřena auditorem pouze v případě, že tato povinnost pro Nadační fond vyplývá z právních předpisů. 

Článek 7
Poskytování nadačních příspěvků

7.1. O poskytnutí nadačního příspěvku fyzickým nebo právnickým osobám rozhoduje správní rada Nadačního fondu v souladu s účelem, pro který byl Nadační fond zřízen. 

7.2. Nadační fond je oprávněn požadovat, aby příjemce nadačního příspěvku prokázal, jakým způsobem a k jakému účelu nadační příspěvek použil. V případě zjištění jakéhokoli rozporu použití příspěvku se stanovenými podmínkami je Nadační fond oprávněn vymáhat vrácení nadačního příspěvku nebo jeho části za podmínek určených správní radou. 

7.3. Nadační příspěvky se poskytují převodem na účet příjemce nadačního příspěvku, nedohodne-li se Nadační fond s příjemcem jinak. 

7.4. O nadačním příspěvku rozhodne správní rada na základě písemné žádosti obsahující popis žadatele, zdůvodnění žádosti, požadovanou výši nadačního příspěvku a rozpočet předpokládaných výdajů. Správní rada je povinna do 3 (tří) měsíců od doručení žádosti o nadační příspěvek vyrozumět žadatele o svém rozhodnutí týkající se udělení nadačního příspěvku. 

7.5. Členům orgánů Nadačního fondu nelze nadační příspěvek poskytnout. 

7.6. Přehled poskytnutých nadačních příspěvků zveřejní správní rada ve výroční zprávě Nadačního fondu.


Část III.

Správa Nadačního fondu


Článek 8.
Orgány Nadačního fondu

8.1. Orgány Nadačního fondu jsou: 
(a) správní rada, 
(b) revizor 

Článek 9.
Správní rada

9.1. Správní rada je statutárním orgánem Nadačního fondu, spravuje majetek Nadačního fondu, řídí jeho činnost a rozhoduje o všech záležitostech Nadačního fondu. 

9.2. Správní rada Nadačního fondu je složena ze 3 členů. 

9.3. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a není ona ani osoba jí blízká k Nadačnímu fondu v pracovněprávním nebo obdobném vztahu. Členem správní rady nemůže být fyzická osoba ani osoba jí blízká, které se poskytují prostředky k plnění účelu Nadačního fondu, jakož ani člen statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, jsou-li prostředky k plnění účelu Nadačního fondu poskytovány této právnické osobě. 

9.4. Funkční období členů správní rady je tříleté. Po skončení funkčního období mohou být členové správní rady do této funkce opětovně zvoleni. Člen správní rady je jmenován správní radou. 

9.5. Členství ve správní radě je nezastupitelné. Za účast na jednáních správní rady nepřísluší jejím členům dle rozhodnutí správní rady Nadačního fondu, žádná odměna.

9.6. Složení první správní rady Nadačního fondu:

1. Pavel Mašek, Za Školou 137, Praha 9, PSČ: 198 00 (předseda)

2. Ivana Flégrová, Za Školou 137, Praha 9, PSČ: 198 00 (člen)

3. Daniel Vráblík, Poděbradova 83, Brno, PSČ: 612 00 (člen)

9.7. Předseda správní rady svolává zasedání správní rady Nadačního fondu podle potřeby, nejméně však dvakrát do roka. Předsedajícím zasedání je předseda správní rady nebo jím pověřený člen správní rady. 

9.8. Správní rada je usnášeníschopná při nadpoloviční účasti všech členů. 

9.9. Hlasovací právo členů správní rady je rovné, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. K rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů vyjma rozhodnutí dle článku 9.14 písmeno b), c), e), f), g), h) a i), pro jejichž přijetí je nutný souhlas všech členu správní rady. 

9.10. Pokud není správní rada schopna rozhodnout o záležitostech uvedených v článku 9.14 pís. b), c), e), f), g), h) a i) tohoto statutu nebo nedosáhne schopnosti usnášení v souladu s článkem 9.9 statutu o zřízení nadačního fondu, pak se koná další zasedání správní rady ve lhůtě 30 dní. 

9.11 Ze zasedání správní rady se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající zasedání a ředitel Nadačního fondu, pokud je jmenován. V zápise bude uveden i případný odlišný názor člena správní rady. 

9.12 Člen správní rady nemusí být fyzicky přítomen, aby se zúčastnil zasedání správní rady, za předpokladu, že je zajištěno zasedání správní rady s využitím audio (video) konferenčního spojení. Členové správní rady se mohou zúčastnit zasedání správní rady, pokud slyší všechny další zúčastněné členy správní rady a všichni další zúčastnění členové správní rady slyší je. 

9.13 Jestliže s tím souhlasí všichni členové správní rady, může správní rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí písemně vyjádřit všichni členové správní rady. Hlasující členové správní rady se považují za přítomné. 

9.14 Do výlučné působnosti správní rady Nadačního fondu náleží: 
(a) vydat statut Nadačního fondu a rozhodovat o jeho změnách v souladu s platným právním řádem, 
(b) projednávat, schvalovat a měnit základní koncepci činnosti a projekty Nadačního fondu, 
(c) schvalovat a měnit rozpočet Nadačního fondu na příslušný kalendářní rok; 
(d) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu Nadačního fondu o její činnosti a hospodaření, 
(e) rozhodovat o přijetí nebo odmítnutí nadačních darů od třetích osob, pokud tím nepověří ředitele Nadačního fondu, 
(f) volit nové členy správní rady a revizora a rozhodovat o jejich odvolání, volit ze svého středu předsedu správní rady, stanovit výši odměny členů správní rady a revizora, pakliže toho Nadační fond využívá
(g) jmenovat a odvolávat ředitele Nadačního fondu, stanovovat výši jeho odměny a kontrolovat jeho činnost, pokud bude funkce ředitele zřízena, 
(h) rozhodovat o poskytnutí nadačního příspěvku, o podmínkách jeho poskytnutí a formě, 
(i) rozhodovat o sloučení Nadačního fondu, 
(j) zřizovat a rušit poradní orgány přispívající k plnění účelu Nadačního fondu a stanovit náplň jejich činnosti, jejich pravomoci, případně rozhodovat o odměňování členů těchto poradních orgánů, 
(k) schvalovat záměry pro činnost Nadačního fondu pro příslušný rok. 

9.15 Správní rada je oprávněna delegovat část svých pravomocí nad rámec uvedený v článku 11.3. tohoto statutu na ředitele Nadačního fondu. V takovém případě musí správní rada o delegaci rozhodnout jednomyslně. 

9.16 Předseda správní rady jedná za Nadační fond samostatně s tím, že je oprávněn delegovat tuto pravomoc na základě plné moci na jiného člena správní rady nebo na jinou třetí osobu. 

9.17 Předseda se za Nadační fond podepisuje tak, že k napsanému nebo otištěnému názvu Nadačního fondu a označení své funkce a jména, připojí svůj podpis. Osoba jednající za Nadační fond jako zmocněnec postupuje obdobně s tím, že ke svému podpisu připojí slova „na základě plné moci“. 

9.18 Na základě předchozího písemného souhlasu většiny členů správní rady může vydat rozhodnutí v neodkladných případech mimo řádné zasedání správní rady předseda správní rady. O těchto rozhodnutích informuje ostatní členy správní rady na jejím nejbližším zasedání. 

9.19 Členství ve správní radě Nadačního fondu zaniká: 
(a) uplynutím funkčního období, 
(b) úmrtím, 
(c) odstoupením, nebo 
(d) odvoláním. 

9.20 Správní rada může odvolat člena, jestliže přestane splňovat podmínky pro členství ve správní radě nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon o nadacích a nadačních fondech, nadační listinu nebo tento statut, nebo i z jiných důvodů stanovených v nadační listině. 

9.21 Člen správní rady může ze své funkce odstoupit, je však povinen písemně oznámit své odstoupení správní radě. Výkon funkce člena správní rady končí uplynutím 30 dnů po dni doručení písemného odstoupení do sídla Nadačního fondu. 

9.22 Doplňovací volbu nového člena správní rady Nadačního fondu provedou zbývající členové správní rady na svém nejbližším zasedání; funkční období takto zvoleného člena správní rady skončí dnem, ke kterému by skončilo funkční období člena, jehož členství ve správní radě zaniklo. Jestliže v důsledku zániku členství ve správní radě nemá Nadační fond víc než jednoho člena správní rady, jmenuje nové členy správní rady soud na návrh Zřizovatelů Nadačního fondu, revizora nebo i bez návrhu. 

Článek 10.
Revizor

10.1. Revizor je kontrolním orgánem Nadačního fondu. 

10.2. Revizora jmenuje správní rada Nadačního fondu. 

10.3. Funkční období revizora je tříleté. Po skončení funkčního období může být revizor do této funkce opětovně zvolen. 

10.4. Funkce revizora je neslučitelná s funkcí člena správní rady Nadačního fondu, ředitele Nadačního fondu nebo zaměstnance sekretariátu Nadačního fondu. 

10.5. Revizor Nadačního fondu je oprávněn: 
(a) kontrolovat plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného Nadačním fondem, 
(b) přezkoumávat roční účetní závěrku a výroční zprávu Nadačního fondu, 
(c) dohlížet, aby Nadační fond vyvíjel činnost v souladu s právními předpisy a statutem Nadačního fondu, 
(d) upozorňovat správní radu a ředitele Nadačního fondu na zjištěné nedostatky a podávat návrhy na jejich odstranění. 

10.6. Revizor je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněn: 
(a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se Nadačního fondu, 
(b) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy Nadačního fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady, 
(c) účastnit se zasedání správní rady s tím, že pokud požádá o slovo, musí mu být uděleno. 

10.7. Revizor je povinen nejméně jedenkrát ročně podávat správní radě zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti. 

10.8. Za výkon funkce nepřísluší revizorovi dle rozhodnutí správní rady Nadačního fondu, žádná odměna. 

10.9. Prvním revizorem Nadačního fondu je Zdenka Kočová,Travná 1203,Praha 9,PSČ:198 00. Revizor je volen správní radou. 

10.10. Revizor má právo podávat návrh na odvolání ředitele, je-li tato funkce zřízena. 

10.11. Funkce revizora Nadačního fondu zaniká: 
(a) uplynutím funkčního období, 
(b) úmrtím, 
(c) odstoupením, nebo 
(d) odvoláním. 

10.12. Revizor může být odvolán, jestliže přestane splňovat podmínky pro výkon funkce revizora nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon o nadacích a nadačních fondech, nadační listinu nebo tento statut, nebo i z jiných důvodů stanovených v nadační listině. 

10.13 Revizor může ze své funkce odstoupit. Ustanovení článku 9.21 tohoto statutu se použije analogicky.

Článek 11.
Ředitel Nadačního fondu

11.1. Řediteli je svěřena působnost při řízení Nadačního fondu v rozsahu dle článku 

11.3 tohoto statutu. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada Nadačního fondu. 

11.2. K zajištění běžného chodu Nadačního fondu se užije sekretariát, je-li zřízen. 

11.3. Ředitel Nadačního fondu: 
(a) odpovídá za plnění odborných, finančních a administrativních úkolů Nadačního fondu ve smyslu usnesení správní rady Nadačního fondu, plánu činnosti a rozpočtu schváleného správní radou Nadačního fondu, 
(b) připravuje jednání správní rady, 
(c) řídí, koordinuje, a kontroluje činnost Nadačního fondu v majetkové, ekonomické a personální oblasti, 
(d) předkládá správní radě průběžně zprávu o hospodaření Nadačního fondu a to nejméně jedenkrát za 6 měsíců, 
(e) v souladu s usnesením správní rady uzavírá a vypovídá smlouvy zejména v pracovně právní, občansko právní a obchodně právní oblasti, 
(f) řídí činnost sekretariátu, je-li zřízen,
(g) ve vztahu k zaměstnancům sekretariátu a ostatním zaměstnancům nadace je vedoucím pracovníkem, 
(h) je oprávněn uzavírat pracovní smlouvy se zaměstnanci sekretariátu na dobu neurčitou nebo určitou nepřekračující 6 měsíců a sjednávat dohody o provedení práce s třetími osobami, 
(i) je oprávněn zastupovat Nadační fond vůči třetím osobám v rozsahu kompetencí mu svěřených, 
(j) podepisuje běžnou korespondenci týkající se Nadačního fondu, 
(k) disponuje s finančními prostředky Nadačního fondu, které jednorázově nepřevýší částku 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) nebo ekvivalent v cizí měně, a 
(l) účastní se jednání správní rady Nadačního fondu aniž by měl hlasovací právo, zajišťuje pořízení zápisů z jejích jednání a tyto zápisy spolupodepisuje. 

11.4 Za svou činnost odpovídá ředitel podle obecně závazných předpisů. V souvislosti s výkonem funkce ředitele je mezi Nadačním fondem a ředitelem založen pracovní poměr jmenováním. 


Část IV.

Ostatní ustanovení


Článek 12.
Výroční zpráva

12.1. Evidenci a účetnictví Nadačního fondu vede Nadační fond způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. Pokud z právních předpisů vyplývá povinnost ověřit roční účetní závěrku, je Nadační fond povinen toto ověření zajistit. 

12.2. Nadační fond vydává výroční zprávu o činnosti a hospodaření nejpozději do šesti měsíců od skončení příslušného kalendářního roku. Výroční zpráva zejména obsahuje roční účetní závěrku, přehled majetku Nadačního fondu, údaje o použití majetku Nadačního fondu, přehled darů poskytnutých Nadačnímu fondu a osob, které je poskytly, pokud nepožádaly o zachování anonymity, přehled nadačních příspěvků poskytnutých Nadačním fondem a osob, kterým byl nadační příspěvek poskytnut, zhodnocení výdajů Nadačního fondu a zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní závěrce.

Článek 13. 
Zrušení a zánik Nadačního fondu

13.1. Nadační fond se zrušuje: 
(a) dosažením účelu, pro který byl Nadační fond zřízen, dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o dosažení účelu Nadačního fondu, 
(b) rozhodnutím správní rady Nadačního fondu o sloučení s jiným Nadačním fondem dnem uvedeným ve smlouvě o sloučení, 
(c) rozhodnutím soudu o zrušení Nadačního fondu dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, jinak dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, nebo 
(d) prohlášením konkursu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku. 

13.2. Nadační fond zaniká dnem výmazu z nadačního rejstříku.

13.3. Závěrečná ustanovení:
(a) Tento statut byl schválen správní radou dne 30.01.2007
(b) Tento statut může být měněn a doplňován písemnými po sobě jdoucími dodatky.
(c) Tento statut se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden bude přiložen k návrhu na zápis nadace do nadačního rejstříku a jeden bude založen v dokumentaci nadace.

V Praze dne 01.01.2012 (STATUT ve znění Dodatku č.1/2012) 
Zakládající STATUT byl schválen správní radou 30.01.2007


Nadační fond POROZUMĚNÍ

Jméno: Pavel Mašek 
Funkce: předseda správní rady 

Jméno: Daniel Vráblík 
Funkce: člen správní rady 

Jméno: Ivana Flégrová 
Funkce: člen správní rady

Jméno: Zdenka Kočová 
Funkce: revizor